Print 

Hits: 589

 5 / 1
PoorBest 

Review

Written by Vladimir

Ðajâ darbâ no sistçmu pozîcijâm aplûkoti nostabilizçjuðies un daudzâs grâ -
matâs pausti zinâtnieku viedokïi, kâ arî Tomskas zinâtnieku koncepcijas par
sociâlo un darba attiecîbu problçmâm un izaicinâjumiem. Teksti, kas ievie -
toti sadaïâs, kuras neatspoguïo Sibîrijas pozîciju, nav apstrâdâti. Ðos tekstus
atlasîjusi J. Soloðèenko. Grâmatâ aplûkotas teorijas par darbaspçka atraþo -
ðanu; darba tirgu, nodarbinâtîbu, motivâciju, lçmumu pieòemðanu un egresiju,
kâ arî metodoloìijas par darba modeïa sasaisti; daudzfaktoru darba
algâm, organizatoriskas atzinîbas un personâla paðapliecinâðanâs sistçmâm;
darba attiecîbu sistçmanalîzes elementiem; jauno darba paradigmu; progre -
sîvâm darba algu sistçmâm u.c.

Date insert: